top of page


ОНБОРД: Организационна ориентация и социализация от ново поколение

Договор No 2022-1-BG01-KA210-ADU-63/03.10.2022
Период на изпълнение: 01.09.2022 - 01.03.2024
Финансиране: 60 000 Евро


 

Основната цел на проект ONBOARD е да създаде малко транснационално партньорство за сътрудничество, насочено към общи нужди и приоритети в областта на образованието за възрастни, свързани с бърза и адекватна адаптация на служителите към нова работа. Това ще бъде постигнато чрез обмяна на опит и добри практики за разработване на въвеждащо в работата геймифицирано обучение (онбординг) – иновативен инструмент за мениджъри по човешки ресурси, работодатели и техните новоназначени служители.


За постигане на желания ефект се поставят следните конкретни цели:

  • сътрудничество за изграждане на капацитет на организациите да работят транснационално и междусекторно, за да отговорят на общите нужди на служители, мениджъри по човешки ресурси и работодатели, като по този начин подкрепят иновативни решения за използване на дигитални инструменти за създаване на по-добра среда за обучение за възрастни.

  • Подпомагане на развитието на възможности за дигитално и смесено обучение чрез създаване на иновативно дигитално геймифицирано учебно съдържание за възрастни;

  • Стимулиране на интереса и ангажираността сред мениджърите по човешки ресурси и работодателите за прилагане на иновативни методи за обучение в техните бизнес практики, като по този начин се подкрепя целенасоченото използване на цифрови технологии в обучението, ученето и ангажираността;

  • Демонстриране и популяризиране на ефективността и ефикасността на геймифицирания онбординг като цяло и срещу класическото традиционно стандартно адаптиране, като по този начин се увеличи капацитетът и готовността на организациите да управляват ефективно преминаване към дигитално обучение.


Ще бъдат реализирани следните дейности:

1. Определяне на обхвата и съдържанието на онбординг обучението чрез кокриейшън;

2. Разработване на техническа спецификация за създаване на геймифицирано онбординг обучение и адаптивна методология за обучение;

3. Широко популяризиране на геймифицираното онбординг обучение чрез целенасочена и разнообразна кампания за разпространение;

4. Дейности по управление на проекти.


Партньори по проекта са Idein Ltd., IJSFontain Bv (Холандия) и Българска асоциация за управление на хора.


 bottom of page