top of page
idea-g78ee1f304_1280.jpg

Разработване и управление на проекти и иновации

Разработването и управлението на проекти и иновации е ядрото на бизнеса на Идеин. Екипът ни се занимава активно с проектно консултиране от създаването на компанията през 2005 год. Подготвили сме и успешно сме управлявали над 100 собствени и проекти на клиенти. Основната ни експертиза е във фондовете на ЕС, опериращи в България и на ниво Европейска комисия, но познаваме отлично и имаме опит и с други финансови източници, национални и международни. Подготвяме както проекти за безвъзмездна финансова помощ, така и за кредитно финансиране.

През последните няколко години интересът ни е съсредоточен основно върху подпомагане на бизнеса, с акцент върху иновативни бизнес идеи, вкл. свързани със зелената икономика и дигитализацията.

Познаваме отлично и сме ВАШИЯТ консултант за:

 • Програма „Конкурентоспособност и иновации на предприятията“ 2021-2027

 • Проекти по Плана за възстановяване и устойчивост: Програма за икономическа трансформация, Програмата за подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния и нежилищен сграден фонд, Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство

 • Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027

 • Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г.

 • Програма за развитие на селските райони – 2014-2022

 • Проекти по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027

 • Програма Хоризонт Европа, с акцент върху конкурсите на Европейския съвет за иновации

 • Програма Еразъм +

 • Норвежки финансов механизъм

 • Програма Интеррег Европа

 • Всички програми за териториално сътрудничество

 • Национален иновационен фонд

Екипът ни разработва проекти и документи на български и на английски език. 

Как работи процесът?

Ние сме с нашите клиенти от формулирането на бизнес идеята до нейното осъществяване като готов за реализация пазарен продукт.

Visual Roadmap Brainstorm.png
Visual Roadmap Brainstorm.png

#Етап 1 - Формулиране на бизнес идея и/или концепция (ideation phase)

 

 • Прецизиране на идеите на клиента и оценка на конкурентостта им.

 • Селекция на идея с потенциал за бизнес реализация.

 • Оценка на необходимите ресурси -  финансови, човешки, времеви, инвестиционен капацитет на клиента, допълнителни ресурси за мобилизиране.

 • Подготовка на кратък бизнес план, с основни показатели за оценка на жизнеспособността.

 • Предложение за възможни (и оптимални) начини и източници за финансиране.

 • Абонамент за предоставяне на регулярна актуална информация за всички възможности за финансиране на вече изкристализиралите идеи.

 

Всички услуги през този етап са безплатни за клиентите ни.

#Етап 2 - Предварителна подготовка

 

 • Избор на източник за финансиране - безвъзмездна финансова помощ, финансов инструмент, банков кредит, инвеститор и пр. 

 • Детайлен скрийнинг на идеята и фина настройка спрямо изискванията на финансовия източник.

 • Оценка на капацитета на клиента, според критериите на финансиращата страна, стартова позиция, шансове за успех. 

 • Детайлно запознаване на клиента с правилата на съответната програма и модела за финансиране.  Видове плащания, гаранции и пр.

 • Подготовка на паричен поток в няколко варианта, селекция на най-оптималната опция.

 • Анализ на риска  - външни и вътрешни фактори.

 • Окончателно решение за кандидатстване. 

 

Етапът е задължителен при решение за съвместна работа. Цената започва от 500 лв., зависи от броя итерации, сложността на идеята и е по договаряне с клиента. Моля, за повече информация вижте ценова ни листа.

Visual Roadmap Brainstorm.png
Visual Roadmap Brainstorm.png

#Етап 3 - Подготовка на предложение за финансиране

 

 • Подготовка на детайлна ценова оферта, с възможност клиентът да избере обхвата и пълнотата на услугата по изпратен образец. Финализиране на консултантския договор

 • Подготовка на план за работа и разпределение на задачите между екипа на клиента и Идеин, съобразно договорения обхват на консултантската услуга. Непрекъснат мониторинг на плана и поставените междинни цели. 

 • Подготовка на документите за кандидатстване, според правилата и процедурите на финансиращата страна – програма, финансов инструмент, кредитно финансиране, инвестиционно финансиране и пр. 

 • Търсене на партньори и/или комуникация с партньори на етап кандидатстване. Оценка на партньорския капацитет. Подпомагане на партньора при подготовката на необходимите от негова страна документи. 

 • Управление на електронен профил при електронно подаване на документи, вкл. създаване. 

 • Подаване на предложение за финансиране – проект, кредитно искане, заявление за инвестиционна подкрепа и пр. 

 • Подкрепа за подготовка на презентации (pitch deck), необходими в процеса на кандидатстване.

 • Консултантска подкрепа за сключване на договор, при успех. 

#Етап 4 - Управление на проекти

 

 •  Анализ на проекта, след сключване на договор за финансиране.

 • Подготовка на план за изпълнение, вкл. етапи на отчитане, финансов поток и пр.

 • Споделено пространство и избор на онлайн инструмент за управление,  комуникация и мониторинг на изпълнението.

 • Разпределение и мониторинг на задачите на екипа.

 • Мониторинг на изпълнението. Участие във и иницииране на регулярни срещи.

 • Подготовка на технически и финансови отчети.

 • Подготовка на искания за плащане. Корекции в процеса на одобряване на искането за плащане (при необходимост).

 • Консултации за избор на изпълнители, вкл. и сключване на договор.

 • Консултации при комуникация с финансиращата страна. 

Visual Roadmap Brainstorm.png

Важно! Услугите ни НЕ ВКЛЮЧВАТ счетоводство и/или одит! Може да разчитате на нашите съвети за  избора на счетоводител и/или одитор, но само в случай, че ни ги поискате!

Управлението на проекти е различна от подготовката на проекта дейност. Може да ни възложите подготовката на проекта, но не и управлението му впоследствие – това е изцяло ваш избор. Моля, за повече информация, вижте ценовата ни листа.

bottom of page