top of page

Първа покана по програмата за икономическа трансформация от НПВУ - обществено обсъждане


МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА обяви за обществено обсъждане документите за първата покана по програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Срок за изпращане на коментари: 11.07.2022 год., на ел. поща public.consultation@mig.government.bg


За повече информация и консултации за допустимост на предприятието и/или идеята ви, както и предварителна оценка на капацитета на компанията ви според критериите за оценка, не се колебайте да се свържете с нас на office@idein.eu или да ни се обадите на 0887/227774.


Допустим кандидат ли сте?


ДА, ако сте МСП и искате да модернизирате производството си. Трябва да отговаряте на следите критерии:


1. Да сте регистрирани по ТЗ или ЗК

2. Да сте регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3. Да сте реализирали определени нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в зависимост от категорията на предприятието ви, както следва:

а) ако сте микро - ≥ 210 000 лева;

б) ако сте малко - ≥ 750 000 лева и

в) ако сте средно - ≥ 3 000 000 лева

4. Да сте реализирали определени нетни приходи от продажби за 2021 год., както следва:

а) ако сте микро предприятие - ≥ 70 000 лева;

б) ако сте малко предприятие - ≥ 250 000 лева и

в) ако сте средно - ≥ 1 000 000 лева

5. Да развивате своята основна икономическа в следните сектори по КИД


Високотехнологични производства:

C21 Производство на лекарствени вещества и продукти

C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства:

C20 Производство на химични продукти

C27 Производство на електрически произведения

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

C30 Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства:

Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

J60 Радио- и телевизионна дейност

J61 Далекосъобщения

J62 Дейности в областта на информационните технологии

J63 Информационни услуги

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

M72 Научно-изследователска и развойна дейност

Регионалните приоритетни сектори:

Код по КИД Икономическа дейност

C10 Производство на хранителни продукти

C11 Производство на напитки

C13 Производство на тъкани

C14 Производство на облекло

C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини

C24 Производство на основни метали

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

C31 Производство на мебели

C32 Производство, некласифицирано другаде

C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

J58 Издателска дейност


Кодът по КИД се определя по данни, предоставени от НСИ!


6. Да сте заявили подкрепа в някои от гореизброените сектори, т.е. ДМА и ДНА, които ще закупите ще трябва да се използват само за производство на продукти и/или услуги в тези сектори!


Схемата е инвестиционна и допуска само закупуване на нови технологии, под формата на ДМА или ДНА.

Трикът тук е, че тези активи трябва задължително да постигнат едновременно два резултата: 1) да цифровизират (дигитализират, автоматизират) производството ви и 2) да ви помогнат да разнообразите своите продукти/услугите и/ или да разширите производствения си капацитет.

Ако не успеете да докажете кумулативното постигане на тези два ефекта, проектът ви ще бъде отхвърлен като недопустим.


За каква сума можете да кандидатствате и какъв процент е помощта от програмата?


Както и в предходния програмен период, имате възможност да изберете режим на финансирани измежду следните два варианта:


Регионална инвестиционна помощ (РИП). Процентът на финансиране се определя от това мястото на изпълнение, т.е. къде ще бъдат инсталирани ДМА/ ДНА, които ще трябва да останат там 3 години след приключването на проекта.

Ако инвестицията ви е извън Югозападния район, включващ областите София, София-град, Перник, Благоевград и Кюстендил, програмата ще финансира 50% от стойността на проекта.

Ако, обаче, инвестицията ви ще е на територията на ЮЗР, то тогава тя е обвързана и с големината на предприятието ви, и с местоположението:

  • Микро и малко - за София град (столица): 40%; София област и област Благоевград: 50%; област Перник: 40%; област Кюстендил: 45%.

  • Средно – за София град (столица): 30%; София област: 50%; Област Благоевград: 50%; Област Перник: 30%; Област Кюстендил: 35%


Как да разберете дали да изберете РИП?

При този режим са допустими само първоначални инвестиции, които водят до: 1) създаване на нов стопански обект; 2) разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект; 3) диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в него и 4) основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект. Проектът ви трябва да води до само една от изброените четири категории. Ако постига повече ефекти, ще трябва да изберете водещия.


Деминимис. Ако изберете този режим, независимо от големината на предприятието ви или мястото на инвестицията, ще получите 50% БФП. Напомняме, че в условията на минимална помощ вашето предприятие не може да получи кумулативно повече от левовата равностойност на 200 000 евро за последните три години (двете предходни и настоящата). Т.е. ако вече имате проекти, които са финансирани в режим минимална помощ, трябва добре да изчислите каква е максималната стойност на БФП, за която ще можете да кандидатствате.


Финансиране

Целият наличен ресурс по схемата е в размер на 260,000,000.00 лева. Те ще се разпределят спрямо категорията предприятие и спрямо приоритетните икономически сектори – национални или регионални.


Минимално финансиране от програмата (грант) 50,000.00 лв.

Максимално:

  • Ако сте микро предприятие – 200,000.00 лв., но не повече от 40% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

  • Ако сте малко предприятие – 350,000.00 лв., но не повече от 25% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

  • Ако сте средно предприятие – 600,000.00 лв., но не повече от 10% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.


Допустими разходи

А. За закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА)

Б. За закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), включващ:

Б.1. придобиване на специализиран софтуер;

Б.2 придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи, но не повече от 50,000.00 лв.


Максимална продължителност на проектите: 9 (девет) месеца.


Важно!!! Когато вземате решение дали да кандидатствате, имайте предвид, че трябва да постигнете минимум 15% увеличение в оборота към 2024 год., в сравнение с този за 2021 год. Данните ще се проверяват служебно от Годишните отчети за дейността на компанията ви за 2021 г. и 2024 г. В случай на неизпълнение, ще трябва да възстановите предоставеното финансиране!


Цялата документация за обсъждане може да намерите на https://www.opic.bg/news/sobshchenie-otnosno-protsedura-tekhnologichna-modernizatsiya


Не се колебайте да изпращате своите коментари! Не сме големи оптимисти, че ще се съобразят с тях, но със сигурност няма, ако не ги изпратите.

19 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page