top of page

Семейни фирми, творчески индустрии и занаяти: предстояща възможност за вас!Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

 

Очаквайте обявяване на процедурата в началото на м. април 2024

 

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА – ДОПУСТИМИТЕ КАНДИДАТИ СА:

 

1) Регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. 

2) Регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Микро или малки предприятия (микро предприятия – до 9 човека, вкл. средносписъчен състав; малки предприятия – до 49 човека, вкл. средносписъчен състав)

4) Имат средносписъчен брой на персонала за 2022 г., който е ≥ 2 заети лица.

 

5) Да отговарят на едно от следните изисквания:

5.1) Да са семейно предприятие през последните 3 (три) календарни години към датата на обявяване на процедурата, в което:

 

 • повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка,

ИЛИ

 • повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което лицата, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието.

 

Не се считат за „семейни предприятия” тези предприятия, в които повече от половината от капитала (собствеността) се притежава от друго юридическо лице и/или едноличен търговец.

 

И/ИЛИ

 

5.2) Да са предприятия с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии, както следва:

Печатна дейност, в т. ч.:

18.11 - Печатане на вестници

18.12 - Печатане на други издания и печатни продукти

18.13 - Предпечатна подготовка

18.14 - Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането

Възпроизвеждане на записани носители, в т.ч.:

18.20 - Възпроизвеждане на записани носители

Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност), в т. ч.:

58.11 - Издаване на книги

58.12 - Издаване на указатели, справочници и адресни списъци

58.13 - Издаване на вестници

58.14 - Издаване на списания и други периодични издания

58.19 - Друга издателска дейност

Издаване на програмни продукти, в т. ч.:

58.21 - Издаване на компютърни игри

58.29 - Издаване на други програмни продукти

Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания, в т. ч.:

59.11 - Производство на филми и телевизионни предавания

59.12 - Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)

59.13 - Разпространение на филми и телевизионни предавания

59.14 - Прожектиране на филми

Звукозаписване и издаване на музика), в т. ч.:

59.20 - Звукозаписване и издаване на музика

Създаване и излъчване на радиопрограми, в т. ч.:

60.10 - Създаване и излъчване на радиопрограми

Създаване и излъчване на телевизионни програми, в т. ч:

60.20 - Създаване и излъчване на телевизионни програми

Архитектурни и инженерни дейности, в т. ч.:

71.11 - Архитектурни дейности

Рекламна дейност, в т. ч.:

73.11 - Дейност на рекламни агенции

Специализирани дейности в областта на дизайна, в т. ч.:

74.10 - Специализирани дейности в областта на дизайна

Дейности в областта на фотографията, в т. ч.:

74.20 - Дейности в областта на фотографията

Артистична и творческа дейност, в т. ч.:

90.01 - Изпълнителско изкуство

90.02 - Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство

90.03 - Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата

90.04 - Експлоатация на зали за представления

Други дейности в областта на културата, в т. ч.:

91.01 - Дейност на библиотеки и архиви

91.02 - Дейност на музеи

91.03 – Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места

 

И/ИЛИ

 

5.3) Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите, чиито собственик/ци е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара.

Едно предприятие е допустимо да отговаря и на повече от едно от изискванията по т. 5).

 

6) Да са реализирали нетни приходи от продажби ОБЩО за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

 

Микропредприятие:

 • Минимален размер: ≥ 50 000 лева

 • Максимален размер: ≤ 450 000

 

Малко предприятие

 • Минимален размер:  ≥ 75 000 лева

 • Максимален размер: ≤ 800 000

 

7) Да са заявили подкрепа само за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на данни за 2022 г.  – приложимо за семейните предприятия и за предприятията с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии

 

ИЛИ

 

Да са заявили подкрепа за дейност съгласно Списъка на занаятите - Приложение № 1 към Закона за занаятите, с която собственикът/ците на предприятието е/са вписан/и в Националния регистър на занаятчиите

 

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Микро предприятия, регистрирани на територията на селски район и които ще реализират дейностите на територията на селски район

 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти

 • микро и малки предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти. Ако предприятието е малко, допустими са дейности, свързани с производството на хляб, тестени и сладкарски изделия.

 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономически дейности, както следва:

10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;

10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);

10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители”;

10.91 „Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни”;

11.02 „Производство на вина от грозде”;

11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

 

 ЗА КАКВО - ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

 

Дейност 1. Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (задължителна дейност).

Допустимо е придобиването на машини, съоръжения, инструменти, оборудване за производствения процес, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието.

 

Дейност 2. Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна).

Допустимо е САМО СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ ОНЛАЙН МАГАЗИН за продуктите/услугите от дейността на предприятието, за която е заявена подкрепа по процедурата.

 

ВАЖНО: Проектите трябва задължително да включват Дейност 1. Дейност 2 не е задължителна и може да бъде включена в проектните предложения по преценка на кандидатите в допълнение на Дейност 1.

 

НЕДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ – СПИСЪКЪТ НЕ Е ИЗЧЕРПАТЕЛЕН
 • отнасящи се до икономическа дейност, различна от основната икономическа дейност на кандидата съгласно - приложимо за семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии;

 • отнасящи се до дейност, която не е включена в Списъка на занаятите и/или дейност, с която собственикът/ците на кандидата не е/са вписан/и в Националния регистър на занаятчиите,

 • придобиване на активи/инструменти/оборудване втора употреба;

 • надграждане и/или актуализация/подобряване, и/или добавяне на нови функционалности към съществуващ онлайн магазин на предприятието-кандидат, както създаване на онлайн магазин за продукти/услуги от дейност на кандидата, различна от дейността, за която е заявена подкрепа.

 • закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за производството, резервни части);

 • наемане на активи/инструменти/оборудване;

 • закупуване на офис обзавеждане, компютърно оборудване, софтуер и друго оборудване за общи административни  

 • закупуване на климатични, аспирационни, вентилационни, пожароизвестителни, пожарогасителни и др. подобни системи за работната/производствената среда;

 • въвеждане на базирани на ИКТ системи и софтуерни приложения за управление на производствените и бизнес процесите в предприятията (напр. ERP системи, CRM системи, MOM/MES системи и др. подобни ИКТ базирани системи и приложения);

 • използване на софтуер като услуга (SaaS);

 • извършване на строително-монтажни работи (СМР)

 • консултантски услуги за разработване на проектното предложение;

 • закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения;

 • закупуване на земя и сград.

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 1. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), представляващи машини, съоръжения, оборудване за производствения процес, които осигуряват подобряване на производствения капацитет, вкл. разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване, но те трябва да бъдат включени в общата стойност на актива, а не като отделна позиция.

 2. Придобиване на инструменти и оборудване за производствения процес под стойностния праг на същественост за ДМА, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.

 3. Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) - специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет на предприятието.

 4. Разходи за създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността, за която е заявена подкрепа – не повече от 10 000 лв.

 

БЮДЖЕТ

Югозападен район: 13 970 214,30 лв.

Другите райони: 103 543 940,70 лв., от които група 1 (Северозападен, Северен централен и Североизточен) – над 72 млн. и Група 2 (Югоизточен и Южен централен) – 31 млн.

Допустимо е само ЕДНО място на изпълнение на проекта

 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ

 

Минимален размер на безвъзмездната помощ: 25,000.00 лв.

Максимален: 150,000.00 лв.

 

Финансиране от програмата: 60%

 

Тип на помощта: де-минимис, т.е. да не сте получили безвъзмездна помощ в размер кумулативно повече от 586 749 лв., за последните 3 години, вкл. сумата, за която кандидатствате в проекта си.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

 

Продължителност на проектите: 12 месеца

 

НАЙ-ВАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА

 

Икономически параметри – обективни, на база на финансовите документи на предприятието за 2020, 2021 и 2022 год.

 • Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. – максимум 18 т.

 • Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. – максимум 11 т.

 • Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. – 5 т.

 • Инвестиционна дейност на кандидата за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. – 6 т.

 

Получавате допълнителни точки, ако:

 

 • Предприятието ви принадлежи към повече от една допустима група предприятия, напр. ако сте семейно предприятие и основната ви икономическа дейност е в сферата на творческите индустрии – 2 т.

 • Ако предприятието ви е регистрирано (има седалище) на територията на области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Търговище и инвестицията ще се изпълнява на територията на тези области – получавате 5 т.

 • Ако само инвестицията ви се реализира на територията на гореописаните области, то ще получите 4 т.

 • 1 точка ще получите, ако инвестицията ви ще се реализира на територията на областите Варна, Бургас, Пловдив, София област, независимо къде сте регистрирани

 • А ако инвестицията ви ще бъде на територията на София, ще получите 0 т.

 • Най-много точки ще получите ако дейността, за която кандидатствате попада в националните И в регионалните приоритетни икономически дейности по административни области,  от Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. – 5 т. (свържете се с нас, за да получите повече информация)

 • Ще получите още 3 допълнителни точки, ако планирате в проекта си прилагането на кръгови модели по отношение на дейността, т.е. използвате рециклирани суровини, и/или  увеличавате възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, и/или намалявате отпадъците и/или намалявате използването на пластмасови продукти и опаковки за еднократна употреба и пр.

 

Максимален брой точки: 60

Минимален праг: 21 т.

 

Свържете се с нас за повече информация, свързана с детайли по схемата, които не сме включили в настоящото резюме, както и за да обсъдите проектната си идея. За вас безплатно ще направим предварителна оценка на стартовата ви позиция, спрямо критериите за оценка, за да преценим шансовете ви за успех.

 

Пишете ни на office@idein.eu или ни оставете съобщение тук, или ни се обадете на 0887 227774.


Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page