top of page

Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите
Нова схема за подкрепа, този път на микро и малки семейни предприятия, от определени творчески индустрии или регистрирани по Закона за занаятите, по оперативна програма "Конкурентостпособност и иновации в предприятията".


Краен срок за кандидатстване: 16.09.2024 год., 16:30 часа, в ИСУН

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

 

1) Регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Регистрирани не по-късно от 31.12.2021 г.

3) Да са микро или малки предприятия

4) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2023 г., който е ≥ 1 заето лице .

5) Да отговарят на поне едно от следните изисквания, по подт. 5.1) до подт.5.3):

 

5.1) Да са семейно предприятие съгласно определение, възприето за целите на процедурата. „Роднинска връзка” за целите на определението за „семейно предприятие”  е отношението между две или повече физически лица, основани на брак, родство или осиновяване по смисъла на Семейния кодекс. За целите на процедурата ще бъдат вземани предвид САМО роднинските връзки между физическите лица (които са посочени в определението за „семейно предприятие”, а именно: собственици/ лица, участващи в управлението/ лица, наети на трудов договор в предприятията), основани на брак, тези по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до трета степен, включително, както и роднинските връзки по сватовство - до втора степен, включително. На етап кандидатстване се доказва с прикачени към проекта документи!

 

ИЛИ

 

5.2) Да са предприятия с основна икономическа дейност, въз основа на данни за 2023 г., в областта на творческите индустрии, както следва:

Печатна дейност (група 18.1 съгласно КИД-2008) – допустими са кодове:

 • 18.11 - Печатане на вестници

 • 18.12 - Печатане на други издания и печатни продукти

 • 18.13 - Предпечатна подготовка

 • 18.14 - Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането

Възпроизвеждане на записани носители (група 18.2 съгласно КИД-2008) – допустим е код:

 • 18.20 - Възпроизвеждане на записани носители

Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност (група 58.1 съгласно КИД-2008) - допустими са кодове:

 • 58.11 - Издаване на книги

 • 58.12 - Издаване на указатели, справочници и адресни списъци

 • 58.13 - Издаване на вестници

 • 58.14 - Издаване на списания и други периодични издания

 • 58.19 - Друга издателска дейност

Издаване на програмни продукти (група 58.2 съгласно КИД-2008) - допустими са кодове:

 • 58.21 - Издаване на компютърни игри

 • 58.29 - Издаване на други програмни продукти

Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания (група 59.1 съгласно КИД-2008) - допустими са кодове:

59.11 - Производство на филми и телевизионни предавания

59.12 - Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)

 • 59.13 - Разпространение на филми и телевизионни предавания

 • 59.14 - Прожектиране на филми

 • Звукозаписване и издаване на музика (група 59.2 съгласно КИД-2008) - допустим е код:

 • 59.20 - Звукозаписване и издаване на музика

Създаване и излъчване на радиопрограми (група 60.1 съгласно КИД - 2008) - допустим е код:

 • 60.10 - Създаване и излъчване на радиопрограми

Създаване и излъчване на телевизионни програми (група 60.2 съгласно КИД - 2008) - допустим е код:

 • 60.20 - Създаване и излъчване на телевизионни програми

Архитектурни и инженерни дейности (група 71.1 съгласно КИД-2008) - допустим е код:

 • 71.11 - Архитектурни дейности

Рекламна дейност (група 73.1 съгласно КИД-2008) - допустим е код:

 • 73.11 - Дейност на рекламни агенции

Специализирани дейности в областта на дизайна (група 74.1 съгласно КИД-2008) - допустим е код:

 • 74.10 - Специализирани дейности в областта на дизайна

Дейности в областта на фотографията (група 74.2 съгласно КИД-2008) - допустим е  код:

 • 74.20 - Дейности в областта на фотографията

Преводаческа дейност (група 74.3 съгласно КИД-2008) – допустим е код:

 • 74.30 – Преводаческа дейност

Други образователни дейности (група 85.5 съгласно КИД-2008) – допустим е код:

 • 85.52 – Неформално обучение в областта на културата

Артистична и творческа дейност (група 90.0 съгласно КИД-2008) - допустими са кодове:

 • 90.01 - Изпълнителско изкуство

 • 90.02 - Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство

 • 90.03 - Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата

 • 90.04 - Експлоатация на зали за представления

Други дейности в областта на културата (група 91.0 съгласно КИД-2008) - допустими са кодове:

 • 91.01 - Дейност на библиотеки и архиви

 • 91.02 - Дейност на музеи

 • 91.03 – Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места

ИЛИ

 

5.3) Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите  и чиито собственик/ци  е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара.

6) Да са реализирали нетни приходи от продажби ОБЩО за 2021 г., 2022 г. и 2023  финансови години  в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 

Категория на предприятието

Минимален размер на нетните приходи от продажби общо за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.

Максимален размер на нетните приходи от продажби общо за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.

Микропредприятие

≥ 30 000 лева

≤ 1 800 000 лева

Малко предприятие

≥ 75 000 лева

≤ 7 200 000 лева

 

7) Да са: заявили подкрепа само за основната си икономическа дейност, приложимо за семейните предприятия и тези с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии или заявили подкрепа за дейност съгласно Списъка на занаятите.

 

Интересното по тази схема е, че допустими кандидати са и микро предприятия, осъществяващи допустима дейност в селски райони, но те трябва да изберат дали да изпълняват проект по тази мярка или по мярката за насърчаване на неселскостопански дейности в селскостопанските райони, която се финансира от СПРЗСР, тъй като могат да получат финансиране само от едната от тях. Разбира се, могат да кандидатстват и по двете мерки и да решат впоследствие, в случай че и двата проекта за одобрени за финансиране.

 

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА – ДЕЙНОСТИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 

Дейност

Допустими разходи

Дейност 1. Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

 • придобиване на активи за производствения процес/ процеса на предоставяне на услуги (дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи) 

 • инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост

 •  

Проектът трябва да обоснове КАК предвидените за закупуване активи, инструменти и оборудване подобряват производствения процес!

1)    Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), представляващи машини, съоръжения, оборудване за производствения процес/ процеса на предоставяне на услуги.

2)    Разходи за придобиване на инструменти и оборудване за производствения процес/процеса на предоставяне на услуги под стойностния праг на същественост за ДМА.

3)    Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) - специализиран софтуер.

Дейност 2. Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна дейност).

 

-       САМО СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ ОНЛАЙН МАГАЗИН за продуктите/услугите от дейността на предприятието, за която е заявена подкрепа по процедурата.

 

Важно: недопустими са дейности за надграждане и/ или актуализация /подобряване, и/ или добавяне на нови функционалности към съществуващ онлайн магазин на предприятието-кандидат, както и дейности за създаване на онлайн магазин за продукти/услуги от дейност на кандидата, различна от дейността, за която е заявена подкрепа.

1)    Разходи за създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността, за която е заявена подкрепа.

 

ВАЖНО: Общите допустими разход, т.е. безвъзмездна финансова помощ и собствено съфинансиране на кандидата, не трябва да надвишават 10 000 лв.

Дейност 3. Подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна дейност).

Следните ИКТ системи/модули:

 • Система за управление на ресурсите (ERP система);

 • Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);

 • Система/модул за управление на веригата за доставки;

 • Система/модул за управление на складовото стопанство (WMS система/модул);

 • Система/модул за управление на производството (MOM/MES система/модул);

 • Система за бизнес анализи (Business Intelligence система).

 

Проектът може да предвиди или въвеждане на цялостна система или нови модули към вече съществуваща такава.

Разходи за въвеждане на изброените ИКТ системи.

 

ВАЖНО: Общите допустими разходи, т.е. безвъзмездна финансова помощ и собствено съфинансиране, за всяка отделна ИКТ система/модул, не трябва да надвишават 15 000 лв.

 

Дейност 4. Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата (незадължителна дейност).

 

Включва ползването на консултантски услуги за подготовка на проектното предложение, като същата следва да бъде изпълнена от кандидатите в периода след обявяването на процедурата и до подаване на проектното предложение по нея.

Разходи за консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата

Общите допустими разходи, т.е. безвъзмездна финансова помощ и собствено съфинансиране, не трябва да надвишават 3 000 лв.

 

 

ФИНАНСИРАНЕ

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” е 117,514,155.00 лв. 


Бюджетът е разпределен по:

 

 • Групи предприятия: 1) Семейни предприятия и предприятия от творческите индустрии и 2) Предприятия, осъществяващи занаятчийски дейности,

 • По региони: 1) Регион в преход, т.е. Югозападният регион, в който влизат областите София, Софийска, Перник, Благоевград и Кюстендил) и 2) останалите региони, които се считат за по-слабо развити. В рамките на по-слабо развитите региони също има териториално разпределение на средствата. Регионът се определя, според МЯСТОТО на осъществяване на проекта, а не според регистрацията на кандидата! Проектът може да се осъществява само НА ЕДНО място.

 

РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15,000.00 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 150,000.00 лв.

 

В допълнение, помощта не може да надхвърля:

 • 100% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието - кандидат за тригодишния период 2021 г., 2022 г. и 2023 г. за МИКРО предприятия, т.е. ако средногодишните нетни приходи от продажби на вашето микро предприятие за трите цитирани години са 138,000.00 лв., то това е сумата на максималната безвъзмездна помощ, за която може да кандидатствате.

 • 60 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието - кандидат за тригодишния период 2021 г., 2022 г. и 2023 г., за МАЛКО предприятие, т.е. ако средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието ви са 270,000.00 лв., то ще може да кандидатствате за максималната сума на гранта ( 270,000.00 х 60% = 162,000.00).

 

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА В %

 

 • Семейни предприятия и предприятия с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии – 75%

 • Предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите – 85%

 

 

ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА ФИНАНСИРАНЕ

Де-минимис

Т.е. максималният размер на помощта за едно и също предприятие, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 300 000 евро (586 749 лв.) за период от три предходни години, считано от датата на предоставяне на помощта

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ

12 месеца

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Критериите за оценка включват два типа критерии:

 

 • Приоритизация на проекти (26 т.)

 • Финансова стабилност на кандидата (34 т.)

 

За повече информация, за обсъждане на идеите ви, както и за предварителна оценка на стартовата ви позиция, спрямо критериите за оценка на програмата, не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0887/227774, да ни пишете тук или на електронна поща: Zh.kalinova@idein.eu 

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page