top of page

Разработване на иновации от предприятията: нова възможност за безвъзмездно финансиране!


Най-после, след почти една година обмисляне и минимални промени, е отворена за кандидатстване схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за разработване на иновации от предприятията.

Финансира се от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията

 

Срок за кандидатстване: чрез ИСУН, 15.05.2024 г. 16:30 ч.

 

Вие сте допустим кандидат ако сте:


 • Фирма, регистрирана по ТЗ или ЗК

 • Регистрирана не по-късно от 31.12.2020 г.

 • Реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието, както следва: микро предприятие  ≥ 80 000 лв.; малко предприятие ≥ 200 000 лв.; средно предприятие и малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 800 000 лв. и голямо предприятие        ≥ 3 000 000 лв.

 • Микро, малко или средно предприятие – може да кандидатстват самостоятелно или в партньорство

 • Малко дружества със средна пазарна капитализация (МДСПК) – може да кандидатстват самостоятелно или в партньорство с МСП или с друго МДСПК

 • Голямо предприятие – само в партньорство с МСП, т.е. партньорството по процедурата е задължително само, в случай че сте голямо предприятие

 • Ако планирате партньорство, партньорите ви трябва да отговарят на същите условия, вкл. да имат реализирани същите стойности на приходите от продажби, т.е. не може да планирате партньор университет

 • Партньорството е допустимо, но не е задължително, въпреки това за партньорство получавате допълнителен % финансиране от програмата

 • Ако имате партньор, трябва да докажете ефективно сътрудничество, т.е. минимум 30%, но не повече от 50% от разходите трябва да са за партньора

 • Не може да формирате партньорство със свързани предприятия

 • Може да сте кандидат или партньор само в едно проектно предложение

 

Какви трябва да са проектите ви, за да са допустими


 • Да водят до разработване на иновация, попадаща в обхвата на една от тематичните области и подобласти на Стратегията за интелигентна специализация 2021-2027, които са:


 1. Информатика и ИКТ

 2. Мехатроника и микроелектроника

 3. Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии

 4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

 5. Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика – по тази тематична област може да подадете проект, само ако сте МСП! Ако кандидатствате в партньорство, партньорът ви също трябва да бъде МСП.

 

 • Проектите ви трябва целят или продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, но ако планирате иновация в бизнес процесите, то тя трябва да бъде  насочена само към производство на стоки и предоставяне на услуги.

 

Какво представлява иновацията в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги: дейности, които превръщат вложените продукти в стоки или услуги, включително инженерство и свързаните с него технически тестове, анализи и сертификационни дейности в подкрепа на производството.

 

 • Иновацията, която разработвате следва да отговаря на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale):

−      TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда;

−      TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда;

−      TRL 8 – Завършена и сертифицирана система;

−      TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда.

 

 

Важно е да знаете, тъй като получавате допълнителни точки за някои от кодовете на икономическа дейност, в който ще се осъществява проектът ви, че по настоящата процедура кодът на проекта по КИД е кодът на икономическа дейност, който кандидатът ще осъществява във връзка с разработваната иновация. Т.е. ако използвате иновативно ИКТ решение в производството си, то кодът на проекта ще бъде кодът на производството, а не ИКТ. Интересно е, че по процедурата е допустимо кандидатът и партньорът да са заявили подкрепа за различни икономически дейности съгласно КИД-2008. Т.е. вие правите ИКТ компонента, партньорът го прилага в здравеопазването, напр.

 

Допустими дейности

 

Елемент А „Разработване на иновацията“ – задължителен

 1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

 2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Една и същa по своя обхват конкретна задача в рамките на Дейности 1 и 2 от Елемент А, следва да бъде възложена или на външен/ни изпълнител/и, или на персонал, назначен по проекта. 

 

Елемент Б „Защита на разработената иновация“ - незадължителен


 1. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ, като заявяване и регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработваната иновация,  заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво, както и извършване на консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработваната иновация.

 

Дейностите по Елемент Б следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за помощ „de minimis“.  

 

Проектът ви може да включва дейности само по Елемент А или комбинация от двата елемента, като дейностите по Елемент А са задължителни. Няма как проектът ви да включва само дейности по елемент Б. 

 

Измежду всички останали, недопустими са и следните дейности:

 • Закупуване на ДМА

 • Софтуер като услуга (SaaS);

 • Строително-монтажни работи;

 • Консултантски услуги за разработване на проектното предложение;

 • Закупуване на материали и суровини, с изключение на необходимите за разработване на иновацията.

 

Допустими разходи

 

Елемент А

 1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията, наети на минимум 4 часов работен ден.

 2. Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите ви и които са ДМА, необходими за проекта и за периода, през който ще ги използвате, т.е. за дейностите по елемент А. Ще се начисляват до размера на данъчно признатата амортизация в съответствие с разпоредбите на ЗКПО. 

 3. Разходи за амортизация на сгради и помещения, вписани в активите ви и в частта, в която се използват (кв. м.), и за периода, през който се използват за проекта.

 4. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията.

 5. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията – които не трябва да са ДМА.

 

Елемент Б

Допустими са само за кандидатите и са в режим де-минимис. Финансирането от програмата е 60%, независимо от вида на предприятието.

Включват разходи за защита на индустриална собственост и необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв., както следва:

 

 • разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация;

 • разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;

 • разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от  права върху разработената иновация

 

Финансиране


В тази схема наличните средства по схемата са разделени регионално. Важно е да се знае, че проектът може да се изпълнява САМО на територията на един тип регион, т.е. напр., няма как кандидатът да е от София, а партньорът от Благоевград.

 

Бюджетът е разделен на две големи пера:

 • За Югозападния регион, в който е и София, бюджетът е над 11 млн. евро

 • За другите региони е планирано финансиране в размер почти 53 млн. евро.


В допълнение, наличният бюджет е разпределен както регионално, така и по приоритети, така и по категория предприятия, като най-големият дял от бюджета е предвиден за микро и малки предприятия, над 42 млн. евро. Най-малък бюджет е заделен за големите предприятия, към 6.5 млн. евро, но това е разбираемо, тъй като те могат да кандидатстват единствено в партньорство с МСП. За средните предприятия са предвидени около 16 млн. евро.

 

Какво ще финансира програмата – размер на БФП и процент от общата стойност на проекта – това вероятно ви интересува най-много

 

Размер на БФП

 

 • Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ е 50,000.00 лв. За да го получите, проектът ви трябва да бъде на доста по-висока стойност, но ние ще я изчислим за вас.

 • Максимален размер на безвъзмездната помощ за микропредприятие – 250,000.00 лв., до 100% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

 • Максимален размер на безвъзмездната помощ за малки предприятия – 400,000.00 лв., но не повече от 60% от нетните приходи от продажби за 2020, 2021 и 2022 год.

 • Максимален размер на безвъзмездната помощ за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация  и големи предприятия – 500,000.00 лв., като за средните предприятия, малките дружества със средна пазарна капитализация, БФП не може да е повече от 25% от нетните приходи от продажби за 2020, 2021 и 2022 год., а за големи предприятия – не повече от 10%.

 

 

Финансиране от програмата в %


По Елемент А – 25%, със следните възможни надбавки:

 

 • Ако сте МСП, то тогава получавате допълнително 20%, ако сте малко или миро предприятие и 10%, ако сте средно предприятия. Големите предприятия не получават надбавки.

 • Тези надбавки могат да бъдат увеличени с още 15%, ако 1) проектът ви е партньорски, поне едното предприятие е МСП и нито един от партньорите не получава повече от 70% от разходите или 2) резултатите от проекта се разпространяват широко чрез конференции, публикации, отворени за достъп регистри или безплатен софтуер, или софтуер с отворен код. Получавате автоматично тези надбавки, ако проектът ви се изпълнява извън Югозападния район.

 

Ако получите и двата типа надбавки към основните 25%, то тогава максималният % на финансиране от програмата може да достигне, както следва:

 • Микро и малки предприятия – 60%

 • Средни предприятия – 50%

 • Малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия – 40%

 

По Елемент Б приложимият режим е минимална държавна помощ (де-минимис) и при него финансирането от програмата е 60%, независимо от вида на предприятието.

 

Продължителност на проектите

Не повече от 18 месеца

 

Свържете се с нас за повече информация и консултации


Свържете се с екипа ни, за да обсъдите проектната си идея и да получите персонални консултации как да структурирате проекта и партньорството, за да получите максимално възможното финансиране. Екипът ни ще направи и предварителна оценка на капацитета ви, според методиката за оценка, за да прецените шансовете си за успех.

Тези първоначални консултации са нашият подарък за вас и те са безплатни! Ще ви информираме текущо за официалното обявяване на приема по схемата, както и с всички настъпили изменения, в резултат от общественото обсъждане.

 

Пишете ни на office@idein.eu или ни се обадете на 0887/227774. 

35 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page