top of page

Възможности за финансиране за изграждане на фотоволтаична инсталация до 1 MW в комбинация с батерииОтворена е за кандидатстване нова схема за подкрепа на бизнеса, финансирана от Плана за възстановяване и устойчивост „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”.

Срок за подаване на проектите: 15.05.2023, 16:00 часа

Предприятието ви е допустим кандидат ако:

  • Е микро, малки или средно, или малко дружества със средна пазарна капитализация, или дружества със средна пазарна капитализация

  • Регистрирано е по ТЗ или ЗК

  • Регистрирано е не по-късно от 31.12.2019 год.

  • Реализирало е нетни приходи от продажби за 2021 финансова година, както следва:

- микро предприятие - ≥ 80 000 лева;

- малко предприятие - ≥ 200 000 лева;

- средно предприятие - ≥ 800 000 лева;

- малко дружество със средна пазарна капитализация и пр. - ≥ 3 000 000 лева.

В сградата/ обекта, за които ще кандидатствате осъществявате ОСНОВНАТА си икономическа дейност

Основната ви икономическа дейност (както и допълнителната ви дейност, ако имате такава) е в един от следните сектори:

  • B „Добивна промишленост“, C „Преработваща промишленост“, E „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и F „Строителство“

  • G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, H „Транспорт, складиране и пощи“ , I „Хотелиерство и ресторантьорство“, J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, L „Операции с недвижими имоти“, M „Професионални дейности и научни изследвания“, N „Административни и спомагателни дейности“, P „Образование“, Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“, R „Култура, спорт и развлечения“ и S „Други дейности“


Какво е финансирането

Минимален размер на безвъзмездната помощ – 75,000.00 лв.

Максимален размер – 1,000,000.00 лв.

Размерът на гранта е обвързан и с вашите средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г


Какъв е % на безвъзмездната помощ

Различен, според големината на предприятието и къде ще се осъществи инвестицията. Фирмите от ЮЗР, който включва областите София град, Перник, Благоевград, Кюстендил, Софийска ще получат по-нисък % грант. Микро и малките предприятия в това отношение са в по-изгодна позиция, защото за тях % помощ е еднакъв, независимо от това къде са разположени обектите им.


Микро и малки предприятия – 50%

Средни предприятия и пр. – ако са извън ЮЗР – 50%, ако са в ЮЗР – 45%.

Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация – ако са извън ЮЗР – 45%, ако са в ЮЗР – 35%.

Общият бюджет е 200,000,000.00 лева, разпределен по сектори и по типове предприятия.


Какви са допустимите разходи


Изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление САМО в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

Напр.: разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА); разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА); разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот; и разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.


ВАЖНО: Всички разходи по инвестицията ще трябва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице), който ще трябва да изберете на етап изпълнение, според ПМС № 80 от 9 май 2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от МВУ.


Пределната (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) е в размер на до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).Повече информация ще намерите ТУК

ВЕИ резюме
.pdf
Изтегляне на PDF • 257KB

Има още много детайли, с които трябва да се запознаете, преди да решите дали да кандидатствате. Програмата поставя много условия, с които трябва да се съобразите на етап кандидатстване, а след това при изпълнението и отчитането.

Най-лесно е да се свържете с нас, за да консултирате допустимостта на предприятието и проекта си. Тази консултация е безплатна. Безплатна е и оценката на капацитета ви, която ние ще направим, съобразно методиката за оценка, за да знаете стартовата си позиция.


Не се колебайте, свържете се с нас сега, защото изискванията и детайлите са много, а срокът за подготовка на проекта е само 3 месеца!


Пишете ни на office@idein.euили ни се обадете на 0887/ 227774

47 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page