top of page

„Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” – направете своите коментари!


Министерството на иновациите и растежа стартира процедура за обществено обсъждане на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подкрепа на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им. Подкрепата е в рамките на програмата за икономическа трансформация на НПВУ.


Срок за получаване на коментари предложения: 02.03.2023 год., чрез ИСУН и само за регистрирани потребители.


Пакетът с документи за обсъждане може да намерите на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/8010747a-1dd9-4f40-ba29-6b09870ac0e4


Ако имате въпрос и искате да го зададете, но към момента нямате и не желаете да регистрирате профил в ИСУН, изпратете го нас и ние ще го зададем от ваше име.
Пишете ни на office@idein.eu
Или ни се обадете на 0887/ 227774

Финансиране


Общ бюджет: 180,000,000.00 лв.

Разпределени по типове предприятия, както следва:

 • Микро и малки предприятия: 54 000 000 лева

 • Средни предприятия: 90 000 000 лева

 • Големи предприятия: 36 000 000 лева


Размер на безвъзмездната помощ


Минимален – 70,000.00 лв.


Максимален

 • Микро предприятия – 350,000.00

 • Малки предприятия – 550,000.00

 • Средни предприятия – 750,000.00

 • Големи предприятия – 1,000.000.00


В допълнение, максималният грант ще е обвързан и със средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието ви за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Размерът на гранта ще зависи от категорията на предприятието ви (т.е. дали е микро, малко, средно или голямо) и къде ще се изпълнява проекта, като ще варира от 50% до 20%. Очаквано, големите предприятия са с най-нисък % финансиране от програмата. Вероятно в процеса на обсъждане ще постъпят предложения, свързани с интензитета на помощта.

В случай, че изберете режим де-минимис (не забравяйте, не повече от 200,000 евро за последните 3 години, кумулативно), то тогава финансирането от програмата за микро, малки и средни предприятия е 50%, а за големи – 30%, независимо къде ще се изпълнява проектът.


Предприятието ви е допустим кандидат, ако:


 • Е регистрирано по закона за ТР или по ЗК

 • Е регистрирано преди 31.12. 2019 год.

 • Има нетни приходи от продажби за 2021 год., както следва: микро - ≥ 200 000 лева, малко предприятие - ≥ 600 000 лева, средно - ≥ 1 000 000 лева, голямо – ≥ 3 000 000 лева. Очакваме в процеса на обсъждане да постъпят предложения, свързани с намаляването на тези стойности.

 • Е заявило подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост” (основна или допълнителна, която формира не по-малко от 20% от приходите)

Интересна възможност е две предприятия да кандидатстват като партньори, но партньорите самостоятелно трябва да отговарят на всички критерии за допустимост. Партньорството е възможност, а не задължително условие.


Какви дейности може да включва проектът ви


Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията, в едно или повече от следните направления:

 1. Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за подготовка за повторна употреба и преработка/рециклиране и/или други дейности по оползотворяване на отпадъците от производствената дейност и влагането им като суровина в производствения процес;

 2. Намаляване на използваните суровини (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете (броя) суровини, влагани в крайния продукт) чрез внедряване на технологии за използване на алтернативни суровини, включително рециклирани суровини и материали, и/или повишаване използването на рециклируеми суровини и материали, и/или влагане на материали с биологичен произход (например заместване на синтетични материали или суровини на фосилна основа с такива с биологичен произход), и/или заместване или намаляване на употребата на опасни вещества, влагани в произвежданите продукти чрез използването на алтернативни суровини.

 3. Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за: заместване на опаковките от пластмаса и пластмасовите продукти за еднократна употреба с алтернативни опаковки и продукти за многократна употреба , биоразградими, компостируеми, биобазирани опаковки и изделия, и/или намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в крайния/те продукт/и, и/или осигуряване на съответствие на произвежданите опаковки и продукти с приложимите за тях изисквания, произтичащи от националното и европейско законодателство относно пластмасовите опаковки и пластмасови продукти за еднократна употреба.

 4. Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които осигуряват: повторна или многократна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително на възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба


Какви разходи ще финансира програмата


 1. Разходи за придобиване на НОВИ машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;

 2. Разходи за придобиване на НОВ специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален активи, но не повече от 50% от общите допустими разходи. Но разходите за услуги за разработване на специализирани софтуери за производствения процес, представляващи ДНА не са допустими. Очакваме коментари по този текст, както и уточняване какво точно има предвид програмата, при положение, че производствените предприятия често ползват софтуер, разработен специално за тяхното производство, а не готово софтуерно решение.


Продължителност на проектите: 12 месеца


Как ще се оценяват проектите


В допълнение към административната оценка, която формално установява дали сте допустим кандидат, ще се приложат и критерии за качество, свързани с икономическото ви състояние:

 • Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

 • Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

 • Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

 • Инвестиционна дейност на кандидата за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Както и оценка на реалистичността на предложения бюджет, но тя формира само 5 точки от общо 60.

Няма да се разглеждат проекти с по-малко от 20 т. на критериите за качество.


Очакваме коментари на начина, по който ще се точкуват критериите и малки промени. Въпреки това, първоначална ориентировъчна оценка дали сте допустим кандидат може да бъде направена. Нашият екип ще я направи за вас безплатно, след предоставяне на необходимата информация и при спазване на всички изисквания за конфиденциалност.


Свържете се с нас на 0887/ 227774 или ни пишете на office@idein.eu.

Comentários


bottom of page