top of page

Очаквайте 100% финансиране за адаптирана работна средаBG05SFPR002-1.004 „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“

Документите са публикувани за обществено обсъждане наСрок за предоставяне на коментари, 01.09.2023 год., 23:59 ч., чрез ИСУН


Ако нямате профил в ИСУН и не искате да го правите на този етап, изпратете коментарите си на нас и ние ще ги представим от ваше име.1. Микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите

2. Да са регистрирани и развивали търговска дейност най-малко 3 (три) месеца, преди месеца на обявяване на процедурата.

Забележка: тъй като се очаква процедурата да се обяви през септември или началото на октомври, новосъздадените дружества трябва да са осъществявали дейност и да имат реализирани приходи от продажби поне за месеците юни, юли и август 2023 год.

3. Тъй като подкрепата е в режим „минимална помощ“, кандидатът отговаря на условията за получаване на такава, т.е. за последните 3 години не е получавал минимални помощи и/или получените минимални помощи са в размер по-малък от левовата равностойност на 200,000.00 евро.

4. Разполагат с финансов капацитет, който се оценява по методология, приложена към документите за кандидатстване, като ще се използват данните от Счетоводния баланс на организациите за 2022 г., налични в НСИ.

Забележка: за новосъздадените през текущата година организации, проверката за финансов капацитет се извършва въз основа на данни от Счетоводния баланс за текущата година, за периода от регистрацията до последния ден на месеца, предхождащ месеца на обявяване на процедурата. Счетоводният баланс трябва да съдържа данни поне за 3 месеца, предхождащи датата на обявяване на процедурата.

5. Кандидатът разполага с оперативен капацитет за изпълнение на проектното предложение, описан във Формуляра за кандидатстване, който се доказва по два начина:

  • Или има опит в изпълнението на поне една от дейностите, включени в проектното предложение, посочен във формуляра за кандидатстване;

  • Или има приключил поне един проект, финансиран със средства от ЕС, националния бюджет или други донори, в който е участвал като кандидат или партньор.Дейност 1- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА!!!

Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд, като например:

1. внедряване в предприятието на нови екологични производствени инвестиции, поради които се променя организацията на труда в предприятието;

2. въвеждане на промени в организацията на работа за включване на екологосъобразни дейности в конкретни работни процеси и на определени работни места;

3. изграждане на цялостна екологосъобразна („зелена“) фирмена култура и мотивиране на екологосъобразното мислене на служителите.

Включва четири задължителни етапа, които трябва да опишете в проекта.

Изпълнява се само чрез възлагане на трета страна, като изпълнителят може да бъде САМО ЛИЦЕ, което по занятие извършва някоя от следните примерни дейности:

  • консултации и/или сертификация по прилагане на системи за управление по околна среда (ISO14001, EMAS или еквивалентни);

  • преподавателска и/или научно-преподавателска дейност в сферата на ресурсната ефективност и/или екологията;

  • консултантска и/или научноизследователска и развойна дейност в сферата на ресурсната ефективност, екологията или икономическата дейност на кандидата.

Финансирането за тази дейност е в ограничено, като бюджетът се изчислява на база работните места, за които ще се разработят „зелените карти“ и ще се обучат служителите.

Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200 лв. на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 000.00 лв. общо за цялата дейност.


Осигуряване на превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от COVID пандемията върху менталното здраве“ - психологическа подкрепа.


Психологическата подкрепа трябва да се извършва от лице/а със специалност „Психология“ или „Психиатрия“ и може да бъде под формата на групови семинари/тренинги за профилактика и/или индивидуални консултации.

Дейността се възлага на изпълнител!

Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200 лв. на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 000.00 лв. общо за цялата дейност.


Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло.


Могат да бъдат нови по вид ЛПС и/или специално работно облекло, които досега не са използвани в предприятието, или ЛПС и/или специално работно облекло, които осигуряват по-висока защита от тези, които се използват текущо. Независимо от избора на кандидата по отношение на ЛПС и/или специално работно облекло, той задължително следва да надгради минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда, като за целта във формуляра за кандидатстване изрично обоснове (в описанието на конкретната дейност) нуждата от подмяна и закупуване на нови с по-висока защита ЛПС и/или специално работно облекло за нуждите на заетите в предприятието лица. Кандидатът задължително попълва Приложение V – Информация за ЛПС, в което следва да посочи текущите ЛПС и/или специално работно облекло с техните характеристики/технически параметри, както и предвидените за закупуване нови ЛПС и/или специално работно облекло с техните характеристики/технически параметри, като посочи с какво новите надграждат използваните досега.

Няма да бъдат финансирани работни облекла, съгласно Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г., обн. ДВ. бр. 9 от 28 януари 2011 г.

Ако дейността е включена в проектното предложение, кандидатът следва да прикачи към формуляра за кандидатстване списък на работните места и видовете работни процеси, при които е необходимо да се използват ЛПС и/или специално работно облекло, утвърден въз основа на извършената оценка на риска на работните места.


Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

Необходимостта от такова защитно средство, ще произлиза от оценката на риска, т.е. трябва да е идентифицирана опасността и определен риска от реализирането й. В случай че са предвидени за осигуряване колективни предпазни средства, които не съответстват на оценката на риска, това е основание за премахването им от проекта на етап оценка, заедно с предвидените за тях разходи от бюджета (при одобрение на проектното предложение).

Примери:

Защита от прах, токсични и други вредни вещества;

Защита от наднормен шум;

Защита от вибрации при работа;

Защита от навлизане в опасна зона;

Защита от падащи предмети;

Защита от летящи, изхвърлени частици и/или предмети;

Защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон;

Защита от допир до горещи повърхности;

Защита от потенциално експлозивна атмосфера, защита от опасни пари или аерозоли на химични агенти, прах;

Защита от опасни лъчения;

Защита от електростатични заряди;

Защита от електромагнитни полета;

Защита от неблагоприятен микроклимат;

Изкопи;

Защита от пожар и взрив;

Защита от работа в ограничени пространства;

Защита при аварии и природни бедствия;

Електро безопасност;

Защита от биологични агенти в работната среда;

Ергономия при работа.


Допустими са разходи за строително-монтажни работи (СМР) в рамките на тази дейност.


Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др., като например:

  • Помещения/места за хранене, съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд (без разходи за храна!)

  • Помещения/места за краткотраен отдих и/или рехабилитация и/или спорт.


Допустими са разходи за СМР в рамките на тази дейност.


Важно: ако предвиждате СМР, то разходите не могат да бъдат повече от 15% от преките допустими разходи по проекта.

По процедурата се финансират само разходи за извършване на СМР. Не са допустими разходи за проектиране, авторски контрол, инвеститорски контрол, независим строителен надзор, както и такси за разрешение за строеж и/или разрешение за ползване, въвеждане в експлоатация.


В допълнение към преките разходи по проекта, описани по дейности, задължително включвате в проекта и непреки разходи, чрез единна ставка. Единната ставка за покриване на непреките разходи е в размер на точно 10% от допустимите преки разходи по проекта.· Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева

· Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева


Съфинансиране

· За кандидати големи предприятия – 20% от общата стойност на проекта.

· Микро, малки и средни предприятия - не се изисква съфинансиране.


Оценява се по методология и включва два параметъра: финансова независимост (съотношението между собствения капитал и сумата на актива/ пасива) и рентабилност (съотншението между печалбата или загубата и сумата на актива/ пасива). Данните се вземат от счетоводния баланс за 2022 год.

За новосъздадените предприятия, от представен баланс за трите месеца, предхождащи датата на отваряне на процедурата. Цифрите не може да са нули.

Ако оценката на финансовата ви стабилност е лоша, то предложението ви ще бъде отхвърлено!

Преди да решите да кандидатствате, направете тази оценка или ни изпратете своя счетоводен баланс за 2022 год., така, както сте го подали в НСИ, за да я направим вместо вас.


Общата продължителност на проекта не може да надвишава 18 месеца. Изпълнението на дейностите следва да приключи до 31.12.2027г.


За повече информация и консултации за проектното ви предложение, свържете се с нас на zh.kalinova@idein.eu или на тел. 0887/227774.
11 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page