top of page

Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията - нова възможност за финансиране


Срок за кандидатстване 03.10.2023 год., 16:30 часа


АКО


1) Сте ЮЛ, регистрирано по Търговския закон или Закона за кооперациите

2) Сте регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Сте микро, малко, средно или голямо предприятие

4) Сте реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието ви, както следва: Микро предприятие ≥ 170 000 лева; Малко ≥ 550 000 лева; Средно ≥ 950 000 лева и Голямо ≥ 3 000 000 лева

5) развивате основната си икономическа дейност или осъществявате допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните ви приходи от продажби за 2022 г. в сектор С „Преработваща промишленост”

6) заявявате подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост”

7) НЕ СТЕ микропредприятие със седалище на територията на селски район И сте заявили за подпомагане дейности, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони

8) НЕ кандидатствате за подкрепа в секторите: 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”; 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 10.83. „Преработка на кафе и чай” - ограничението е приложимо само в случаите, когато дейността на предприятието, за която е заявена подкрепа, е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други); 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 10.91. „Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни”; 11.02. „Производство на вина от грозде”; 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”


ТО ТАЗИ СХЕМА Е ЗА ВАСКАК МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ


Самостоятелно или в партньорство. Но в случай че предложенията се изпълняват в партньорство, същите следва задължително да осигуряват постигането на промишлена (индустриална) симбиоза.


КАКВИ СА ДЕЙНОСТИТЕ И РАЗХОДИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ФИНАНСИРАТЕ ЧРЕЗ ПРОЕКТА


Допустима е САМО ЕДНА ДЕЙНОСТ: Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.

Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

  1. Намаляване образуването на отпадъци, чрез внедряване на различни технологии

  2. Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба, чрез внедряване на различни технологии

  3. Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии

  4. Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии

  5. Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии

  6. Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии, детайлно описани в Указанията за кандидатстване


Разходите, които може да извършите по тази дейност са следните:

a) Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА)

b) придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА) – до 50% от общо допустимите разходи за съответния кандидат/партньор

c) В случай че инвестицията се изпълнява в партньорство, то общите допустими разходи на партньора следва да са до 30% от общите допустими разходи, но не повече от 273 816 лева.


РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО


В зависимост от категорията на предприятието-кандидат:


Минимален размер на безвъзмездно финансиране: 70 000 лева

Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предложение:

· Микро предприятия: 350 000 лева

· Mалки предприятия: 550 000 лева

· Средни предприятия: 750 000 лева

· Големи предприятия: 1 000 000 лева


Въведени са и други, допълнителни условия относно максималния размер на безвъзмездното финансиране, обвързани, както с категорията на предприятието, така и със средногодишните нетни приходи от продажби на кандидата за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г. Съобразете се и с тези изисквания, когато изчислявате максималния грант, за който ще кандидатствате.


КАКЪВ ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩИТЕ РАЗХОДИ ЩЕ ФИНАНСИРА ПРОГРАМАТА


Ако сте избрали режим „регионална инвестиционна помощ“, то % ще зависи от това в кой регион ще се изпълнява инвестицията, както следва


Микро и малки предприятия извън ЮЗР – 50%

В ЮЗР: София град (столица): 40%; София област: 50; Област Благоевград: 50%; Област Перник: 40%; Област Кюстендил: 45%


Средни предприятия извън ЮЗР – 50%

В ЮЗР: София град (столица): 30%; София област: 50%; Област Благоевград: 50%; Област Перник: 30%; Област Кюстендил: 35%


Големи предприятия извън ЮЗР – 35%

В ЮЗР: София град (столица) и Област Перник: 20%; София област, Област Благоевград и Област Кюстендил: 25 %


Ако сте избрали режим „минимална помощ“, съфинансирането е както следва:

Микро, малки и средни предприятия: 50 %; Големи предприятия: 35 %


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ


18 (осемнадесет) месеца


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА


Освен критериите за административно и техническо съответствие, ще се оценяват и критерии за качество, включващи:

· Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

· Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

· Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

· Инвестиционна дейност на кандидата за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

· Кръгови модели, включени в инвестицията

· Бюджет на предложението за изпълнение на инвестиция


Свържете се с нас на zh.kalinova@idein.euили ни се обадете на тел. 0887/227774, за да обсъдите идеята си и всички детайли за проекта, както и за да ви направим (безплатна) оценка на стартовата позиция, спрямо критериите за оценка!

Може изцяло да се доверите на нашия дългогодишен опит в успешната подготовка и управление на сходни проекти да разчитате на пълна конфиденциалност!

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page