top of page

Безвъзмездна финансова помощ за създаване на ДЕТСКИ КЪТОВЕ на работното място


Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси " 2014-2020 ОБЯВИ процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна помощ за създаване на детски кътове на работното място. Срокът за кандидатстване е 15.12.2020 год., до 17.30. Проектните предложения се подават в ИСУН.

КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ С ТАЗИ ПОДКРЕПА

Да оформите детски кът, който да се помещава или в сградата на организацията ви или в наето помещение, удобно за ползване от служителите ви. Детският кът трябва да бъде новосъздаден, не може да адаптирате вече съществуващ такъв! Не може да предвиждате ремонт или оборудване на площадка за игра на открито! В него трябва да се полагат грижи за минимум 15 деца на възраст между 3 и 12 год.

Поради това изискване, програмата дава възможност на организации, в които има по-малко на брой деца да се обединяват, като кандидатстват заедно и споделят общ детски кът. В този случай едната от организациите е кандидат и подава проекта от името на всички членове на обединението, които са със статут на асоциирани партньори. Асоциираните партньори не получават средства по проекта, но децата на техните работници/ служители се ползват от услугите на детския кът, създаден по проекта. Могат да се обединяват до 6 организации (1 кандидат и 5 асоциирани партньори).

СРЕДСТВАТА СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА

 • Заплащане на полагащите грижи за децата лица, които трябва да наемете от Бюро по труда. Всяко лице трябва да полага грижа за минимум 5 деца.

 • Ако лицата, които наемате нямат необходимото образование или не са преминавали през обучение за полагане на грижи за деца, то трябва задължително да ги обучите.

 • Може да адаптирате и оборудвате подходящо помещение, да си закупите оборудване, материали, да плащате режийните разходи за помещението, наем и пр. Внимание! Има специални изисквания за помещението и ако проектът ви не отговаря на тях, той не е допустим за финансиране!

БЮДЖЕТЪТ ВИ ЩЕ СЕ ФОРМИРА ПО ДВА НАЧИНА

 • Разходи за персонал – всяко лице може да бъде наето за период от 12 м. Заплащането се формира по определени от програмата правила и включва всички присъщи за работодателя разходи.

 • Единна ставка, която е точно 40% от планираните разходи за персонал и в рамките на която трябва да финансирате всички останали дейности, с изключение на трудовите възнаграждения.

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СТЕ? ОТГОВОРЪТ Е, ДА, АКО СТЕ:

 • Работодател със статут на микро, малко, средно или голямо предприятие, регистрирано по Търговския закон, което кандидатства самостоятелно или в обединение. Разполагате с определен финансов капацитет. Проектът ви ще има приоритет пред другия тип кандидати. За вас финансирането ще бъде в режим минимална държавна помощ.

 • Работодател със статут на орган на изпълнителната или местната власт, който кандидатства самостоятелно или в обединение. В този случай може да се обединявате само със сходни на вас структури.

ФИНАНСИРАНЕ Общият размер на предвидените по схемата средства е 15 милиона лева.

Съфинансиране от програмата

 • големи предприятия – до 70 % от общо допустимите разходи по проекта;

 • средни предприятия - до 80 % от общо допустимите разходи по проекта;

 • микро- и малки предприятия - до 90 % от общо допустимите разходи по проекта

 • органи на изпълнителната и местната власт – 100 %

Размер на безвъзмездната финансова помощ за проект

 • Минимален размер: 50,000.00 лв.

 • Максимален размер: 150,000.00 лв.

Проектните предложения се оценяват по Методика за оценка, която комбинира технически и финансови показатели. Повече информация ще намерите ТУК. Нашият екип е на разположение за консултации и подкрепа при кандидатстване. Моля, не се колебайте да се свържете с нас на office@idein.eu или на 0887227774/ 0884919870.

3 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page