top of page

ФИНАНСОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ!!!


Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ най-после обяви дългоочакваната схема за подкрепа на малки предприятия с оборот над 500,000.00 лв., т.нар. малки големи, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Срокът за кандидатстване е от 22.02.2021 до 15.03.2021, 16:30 ч. Проектите се подават само по електронен път в ИСУН

ТАЗИ СХЕМА Е ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВАС АКО

 • Сте малко предприятие – имате от 10 до 49 заети на трудов договор служители;

 • Реализирали сте оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500,000.00 (петстотин хиляди) лв.

 • Имате най-малко две приключени финансови години 2018 и 2019, в рамките на които сте извършвали стопанска дейност.

 • Имате регистриран общо за 3 (три), избрани от вас месеца, в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване – т.е. 28.02.2021 г., средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. Не е задължително месеците да са последователни и/или във всеки един от тях да е регистриран спад от поне 20 %.

 • Заявявате подкрепа само за основната си икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2019 г.

 • Основният ви код на икономическа дейност за 2019 год. попада в един от следните сектори:

B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ F СТРОИТЕЛСТВО G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ P ОБРАЗОВАНИЕ Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО Всеки проект ще бъде финансиран с 50,000.00 (петдесет хиляди) лв. Финансирането от програмата е 100%

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ Финансирането ще ви се предостави за текущи оперативни разходи, при следните условия:

 • Допустимо е част от оперативните разходи, НО НЕ ВСИЧКИ, да са за дейности по договори за изпълнение, сключени с трети лица, т.е. за външни услуги.

 • Ако вече сте получавали публична подкрепа за разходите за персонал, (независимо дали финансирането е за част от или за целия персонал на предприятието) през периода на допустимост на разходите, разходите за персонал не са допустими.

 • Не е допустимо да закупувате дълготрайни материални или нематериални активи.

 • Не е допустимо да закупувате стоки за продажба.

Ще се финансират разходи, направени след 01.02.2020 год. до крайния срок на изпълнение на проекта, който е 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. Това означава, че може да включите в бюджета си и вече извършени разходи.

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Освен оценка на административното съответствие, методиката предвижда и техническа оценка на проектните предложения, която е комбинация от три основни параметъра:

 • Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. – 10 т.

 • Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г. – 10 т.

 • Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието-кандидат, която включва описание на връзката между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието ви; описание на онези елементи от производствения процес/процеса по предоставяне на услугите ви, които са най-сериозно засегнати и описание наефектите, които ще постигнете посредством отпуснатата помощ – 10 т.

Ще бъдат финансиране проекти, получили минимум 12 т. Подготвили сме ви матрица, която да ви помогне да направите оценка на т.1. и т. 2 от критериите за оценка. Разбира се, екипът ни е на разположение да направи тази оценка вместо вас, ако ни предоставите счетоводните си документи, така, както са представени в НСИ. Свържете се с нас и ще ви изпратим списък с необходимите данни. Матрицата за оценка ще намерите на Matrix Т.3 е субективен критерий, като оценката ще се направи на база на вашата мотивировка. Тук е и нашата роля, да ви помогнем по-точно да формулирате връзката между пандемията и спада в оборота ви, както и икономическите ефекти за предприятието ви, ако получи подкрепа.

За повече информация, предварителна оценка на допустимостта и на стартовата позиция на предприятието ви спрямо методиката за оценка, не се колебайте да се свържете с екипа на ИДЕИН на: office@idein.eu или на тел. 0887/227774.

3 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page