top of page

100% финансиране на МСП за въвеждане на ИКТ услуги и киберсигурност

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА обяви за обществено обсъждане схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за МСП „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, която се финансира чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Интелигентна индустрия“, Програма за икономическа трансформация.

Мненията си може да изпращате до 30.09.2022 г. 23:59 ч., само чрез ИСУН и ако сте регистриран потребител.

Индикативна дата за обявяване: 05.10.2022 год.


Предприятието ви е допустим кандидат, ако Е:


1) Регистрирано по Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Регистрирано не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Микро, малки и средни предприятия

4) Реализирало нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията, както следва:

 • Микро предприятие: ≥ 41 000 лева

 • Малко предприятие: ≥ 82 000 лева

 • Средно предприятие: ≥ 123 000 лева

Данните се вземат от ОПР за 2021 г. на предприятието, стойността по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на Отчета (код на реда 15100, колона 1)

5) Има средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.

Данните се вземат от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2021 г.

6) Заявили сте подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.


НЕДОПУСТИМИ СЕКТОРИ

 • сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;

 • сектор В „Добивна промишленост“;

 • сектор F „Строителство“;

 • сектор Р „Образование“;

 • ;сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“;

 • сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ - раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“.


Разбира се, микро предприятия, регистрирани на територията на селски район и които ще изпълняват дейностите на територията на селски район, както и някои специфични подсектори в сектор С Преработваща промишленост, раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”.


Важно! Недопустими за финансиране са и предприятия, получили ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за ИКТ“ по ОПИК 2014-2020.


ЗА КАКВО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

За въвеждане на услуги и/или решения от следните три групи:


Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения, които включват:


 • Създаване на онлайн магазин;

 • Създаване на корпоративен уебсайт;

 • Маркетинг в социални медии (social mеdia marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама.


Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси:

 • Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система);

 • Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);

 • Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес;

 • Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул);

 • Въвеждане на Модул за управление на производството;

 • Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система);

 • Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система);

 • Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда.


Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията

 • Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията, съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001. В този случай, задължителен краен резултат е придобиването на сертификат за въведената система за управление;

 • Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа;

 • Изграждане на система за архивиране на информация;

 • Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация.


Задължителен елемент на всички ИКТ услуги и решения е предоставянето на обучение за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения, като стойността им е включена в пределните цени, а не се калкулира отделно.

Услугите и решенията могат да бъдат въведени/ползвани като: готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието; персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието; SaaS (Software as a service) , когато е приложимо. Те трябва да се ползват/поддържат в предприятието - краен получател най-малко 1 (една) година от окончателното плащане.


ВАЖНО: Окончателният вариант на „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“, включително пределни цени за всяка услуга/решение, определени въз основа на извършено пазарно проучване, ще бъдат публикувани при обявяването на процедурата.


БЮДЖЕТ

 • Общо планирани средства за разпределение – 36,000,000.00 лева

 • Режим на държавна помощ – де минимис

 • Минимален размер – 3,000.00 (три хиляди) лв.

 • Максимален размер – 20,000.00 (двадесет хиляди) лв.

 • Финансиране: 100%.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ

 • 12 (дванадесет) месеца.


КАК СЕ КАНДИДАТСТВА

Само електронно, с валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ.


ОЦЕНКА

Освен критериите за допустимост, които представихме по-горе, оценката включва и два критерия за качество, които измерват обективните финансови резултати на предприятието ви. Трябва да получите минимум 4 т. за тях, за да бъде проектът ви допуснат за оценка и финансиране.

 • Критерий 1: Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

 • Критерий 2: Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Относителната им тежест им е съответно 50% за 2019, 20% за 2020 и 30% за 2021.


Свържете се с нас, за да направим БЕЗПЛАТНО предварителна оценка на допустимостта ви. Ще са ни необходими – ОПР за 2019, 2020 и 2021 год., както и Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2021 г.
Пишете ни на: office@idein.eu или ни се обадете на 0887 227774.

Пълният пакет документи може да намерите на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac.


26 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page