top of page

Възможност за безвъзмездно финансиране за технологична модернизация на МСП


МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА обяви процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, първа покана по линия на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

Срок за кандидатстване: 16:30 часа на 21.09.2022 г.

Как: електронно, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП)


За повече информация и консултации за допустимост на предприятието и/или идеята ви, както и предварителна оценка на капацитета на компанията ви според критериите за оценка, не се колебайте да се свържете с нас на office@idein.eu или да ни се обадите на 0887/227774.

Методиката за оценка включва много обективни данни за предприятието ви за 2019, 2020 и 2021 год. Ако искате да ви я направим безплатно, свържете се с нас и имайте готовност да ни предоставите следните документи:
  • Отчет за приходите и разходите – 2019, 2020, 2021 год.

  • Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд – 2019, 2020 и 2021 год.

  • Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности, част от ОПР за съответната година – 2019, 2020 и 2021 год.

  • Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., а ако сте микро-предприятие „Справка за нетекущите (дълготрайните) активи на микропредприятията“ за същите години

Допустим кандидат ли сте?


ДА, ако сте МСП и искате да модернизирате производството си. Трябва да отговаряте на следите критерии:


1. Да сте регистрирани по ТЗ или ЗК

2. Да сте регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3. Да сте реализирали определени нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в зависимост от категорията на предприятието ви, както следва:

а) ако сте микро - ≥ 210 000 лева;

б) ако сте малко - ≥ 750 000 лева и

в) ако сте средно - ≥ 3 000 000 лева

4. Да сте реализирали определени нетни приходи от продажби за 2021 год., както следва:

а) ако сте микро предприятие - ≥ 52 000 лева;

б) ако сте малко предприятие - ≥ 187 000 лева и

в) ако сте средно - ≥ 750 000 лева

5. Да развивате своята основна икономическа в следните сектори по КИД


Високотехнологични производства:

C21 Производство на лекарствени вещества и продукти

C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства:

C20 Производство на химични продукти

C27 Производство на електрически произведения

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

C30 Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства:

Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

J60 Радио- и телевизионна дейност

J61 Далекосъобщения

J62 Дейности в областта на информационните технологии

J63 Информационни услуги

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

M72 Научно-изследователска и развойна дейност


Регионалните приоритетни сектори:

Код по КИД Икономическа дейност

C10 Производство на хранителни продукти

C11 Производство на напитки

C13 Производство на тъкани

C14 Производство на облекло

C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини

C24 Производство на основни метали

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

C31 Производство на мебели

C32 Производство, некласифицирано другаде

C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

J58 Издателска дейност


Кодът по КИД се определя по данни, предоставени от НСИ!


6. Да сте заявили подкрепа в някои от гореизброените сектори, т.е. ДМА и ДНА, които ще закупите ще трябва да се използват само за производство на продукти и/или услуги в тези сектори!


Схемата е инвестиционна и допуска само закупуване на нови технологии, под формата на ДМА или ДНА.

Трикът тук е, че тези активи трябва задължително да постигат едновременно два резултата – 1) да цифровизират (дигитализират, автоматизират) производството ви И 2) да ви помогнат да разнообразите своите продукти/услуги и/ или да разширите производствения си капацитет.

Ако не успеете да докажете кумулативното постигане на тези два ефекта, проектът ви ще бъде отхвърлен като недопустим.


За каква сума можете да кандидатствате и какъв процент е помощта от програмата?


Както и в предходния програмен период, имате възможност да изберете режим на финансирани измежду следните два варианта:


Регионална инвестиционна помощ (РИП). Процентът на финансиране се определя от това, къде ще изпълнявате проекта, т.е. къде ще бъдат инсталирани ДМА/ ДНА. Ще трябва да останат на мястото, където изпълнявате проекта 3 години след приключването му.

Ако инвестицията ви е извън Югозападния район, т.е. НЕ Е в областите София, София-град, Перник, Благоевград и Кюстендил, програмата ще финансира 50% от стойността на проекта.

Ако, обаче, инвестицията ви ЩЕ Е на територията на ЮЗР, т.е. е областите София, София-град, Перник, Благоевград и Кюстендил то тогава тя е обвързана и с големината на предприятието ви и с местоположението:

  • Микро и малко - за София град (столица): 40%; София област и област Благоевград: 50%; област Перник: 40%; област Кюстендил: 45%.

  • Средно – за София град (столица): 30%; София област: 50%; Област Благоевград: 50%; Област Перник: 30%; Област Кюстендил: 35%


Как да разберете дали да изберете РИП?

При този режим са допустими само първоначални инвестиции, които водят до: 1) създаване на нов стопански обект; 2) разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект; 3) диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в него и 4) основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект. Проектът ви трябва да води само до една от изброените четири категории. Ако постига повече ефекти, ще трябва да изберете водещия.


Деминимис. Ако изберете този режим, независимо от големината на предприятието ви или мястото на инвестицията, ще получите 50% БФП. Напомняме, че в условията на минимална помощ вашето предприятие не може да получи кумулативно повече от левовата равностойност на 200 000 евро за последните три години (двете предходни и настоящата). Т.е. ако вече имате проекти, които са финансирани в режим минимална помощ, трябва добре да изчислите каква е максималната стойност на БФП, за която ще можете да кандидатствате.


Финансиране

Целият наличен ресурс по схемата е в размер на 260,000,000.00 лева. Те ще се разпределят спрямо категорията предприятие и спрямо приоритетните икономически сектори – национални или регионални.


Минимално финансиране от програмата (грант) - 35,000.00 лв.

Максимално:

  • Ако сте микро предприятие – 180,000.00 лв., до 100 % от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Това означава, че за да получите максималния размер на безвъзмездна помощ, нетните ви приходи от продажби за последните три години трябва да са минимум 180,000.00 лв.

  • Ако сте малко предприятие – 350,000.00 лв., но не повече от 60% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Това означава, че за да получите максималния размер на безвъзмездна помощ, нетните ви приходи от продажби за последните три години трябва да са минимум 583,334.00 лв.

  • Ако сте средно предприятие – 700,000.00 лв., но не повече от 25% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Това означава, че за да получите максималния размер на безвъзмездна помощ, нетните ви приходи от продажби за последните три години трябва да са минимум 2,800,000.00 лв.


Допустими разходи

А. За закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА)

Б. За закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ (ДНА):

Б.1. придобиване на специализиран софтуер;

Б.2 придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи, но не повече от 50,000.00 лв.


Максимална продължителност на проектите: 12 (дванадесет) месеца.


Пълната документация може да намерите на https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/

16 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page