top of page

Зелени умения и практики в творческите индустрии в България: какво установи нашето проучване


Проучването за зелените умения и практики имаше за цел да събере по-детайлна информация за уменията, устойчивите практики и предпочитанията за учене на професионалистите от творческите индустрии в България. То се проведе в периода март- април 2023 год., в рамките на проекта ни „ДИЗАЙН: Изграждане на зелени умения в творческите индустрии“, финансиран от програма Еразъм+. В него се включиха 36 творци, работещи в индустрията, вкл. и такива на свободна практика.


Основни данни:

 • Пол: 64.29% от респондентите са жени, 32.14% мъже.

 • Локация: 82.14% от респондентите живеят в София, докато 14.29% отговарят, че живеят в голям град, а само 3.57% в малък град или село.

 • Образование: 53.57% от респондентите имат магистърска степен, а 28.57% са бакалаври.

 • Зелени умения: 40% от анкетираните искат да научат повече за зелените умения, 20% заявяват, че редовно прилагат зелени умения в работата си, а 12%, че не го правят.

 • Устойчиви практики: 32% от респондентите отговарят, че понякога прилагат устойчиви практики в работата си, докато 24% го правят през половината от времето, а 32% през повечето време.

 • Политики и стратегии, свързани с околната среда: 50% от анкетираните отговарят, че компаниите или организациите им нямат политики за опазване на околната среда или стратегии за устойчивост, докато за 25% стратегиите, доколкото ги има, са доста неясни.

 • Проследяване на въздействието върху околната среда: 63% от респондентите отчитат, че по никакъв начин не измерват въздействието на работата си върху околната среда.

 • Умения: 30.43% от анкетираните отчитат, че служителите им и/или те самите нямат необходимите умения да прилагат зелени практики, интересен факт е, че същият процент 30.43% считат, че донякъде тези умения са налични.

Какви изводи и препоръки за последващи действия бихме могли да направим от проучването:

 • Необходимо е да се разработи детайлна обучителна програма за зелени умения, която да предостави на служителите от креативните индустрии и творците на свободна практика необходимите знания и умения за устойчиви практики.

 • Според предпочитанията на анкетираните, фокусът на обучителната програма би трябвало да се постави върху уменията за прилагане на мерки за енергийна ефективност, практики за управление на отпадъците и устойчив дизайн и иновации.

 • Според предпочитанията на респондентите, най-добре прието би било обучение от смесен тип, т.е. комбинация от онлайн курсове, работилници и практическо обучение на работното място с ментор.

 • Приоритет трябва да се постави на развитието на меки зелени умения, като разработване на иновативни и устойчиви решения, оказване на влияние върху другите да приемат устойчиви практики, поемане на отговорност за въздействието върху околната среда и оценка на въздействието върху околната среда на продукти/услуги.

 • Необходимо е организациите да започнат да разработват и прилагат екологична политика и стратегия за устойчивост, за да се приведат в съответствие бизнес практиките с екологичните разпоредби и етичните стандарти. В тази посока трябва да се помисли по-сериозно, тъй като компаниите нямат стратегии, но и не ги оценяват като важни.

 • Проучването идентифицира ясна необходимост от разработването на инструментариум за проследяване на въздействието на бизнес операциите в креативните индустрии върху околната среда, за да се установят областите за подобрение и да се демонстрира ангажираност към устойчивостта.

 • Необходимо е да се положат повече усилия в посока приемане на устойчиви практики за избор на доставчици по цялата верига на доставки.

 • Важно е да се насърчи ангажираността на креативните индустрии с местната общност и с екологични организации, за насърчаване на екологично съзнание и устойчивост.

 • Необходимо е обучение и повече усилия за осигуряване на лидерство за насърчаването на устойчиви практики и вдъхновяване на другите да предприемат действия за екологична устойчивост.


Проучването предоставя ценна информация за текущото състояние на екологичните практики, устойчивостта и зелените умения в творческите индустрии в България. Анкетираните изразиха готовност да се променят и да се приспособят към новите практики или разпоредби за устойчивост и да си сътрудничат със заинтересованите страни за разработване на устойчиви решения. Съществува обаче необходимост от целенасочено обучение и осведоменост за разработване на иновативни и устойчиви решения на екологичните предизвикателства. Компаниите и творците трябва да дадат приоритет на включването на устойчиви практики в своите бизнес операции и разработването на екологична политики и стратегии за устойчивост.

Необходимо е да се разработи и приложи цялостна програма за обучение, насочена към енергийна ефективност и консервация, практики за устойчиво управление на отпадъците и устойчив дизайн и иновации, като се използва подход за смесено обучение, включващо онлайн курсове, кратки уроци от типа bite-size training, практически работилници и обучение на работното място с ментори и супервайзори. Предоставянето на обученията чрез мобилна апликация също е предпочитано решение, което би улеснило и насърчило творците в пътя им към по-зелени и устойчиви решения.


Ако сте любопитни, прочетете детайлния доклад с резултатите от проучването

Report Survey BG_ graphics
.pdf
Изтегляне на PDF • 726KB

.


Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния автор и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

16 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page