top of page

Как българските компании въвеждат в работата новоназначените си служители: резултати от проучване


86% от анкетираните НЕ използват геймификация в онбординг процеса, а едва 28 процента от участниците в проучването използват софтуерен продукт за онбординг.

Това сочат данни от проучване, проведено сред 107 респонденти в рамките на проект „ОНБОРД: Организационна ориентация и социализация от ново поколение“, финансиран от програма Еразъм +, „Малки партньорства за сътрудничество“. С най-голям дял в анкетата са участниците от сектора на информационните технологии и аутсорсинг на бизнес процеси (35%), следвани от производствените компании (29%), ЧР консултантските агенции (20%), строителни компании (10%) и банки (6%). Най-голям е делът на организациите с между 10 и 50 служители – над една трета от отговорилите, и на организациите с между 50 и 250 служители – почти една трета от анкетираните.

72 на сто от компаниите имат разписана стратегия за процеса по въвеждане на новоназначените служители. В разработването й най-често ангажирани са ЧР отделите (при 82% от анкетираните), а при 18% от участвалите компании, в процеса се включват и преките мениджъри. Що се отнася до самото провеждане на онбординг процеса, отново участие вземат основно ЧР отделите (при 85% от отговорилите) и преките мениджъри (при 48% от участвалите в анкетата).

Интересен резултат от проучването показва, че близо 90% от анкетираните нямат изграден процес за оценка на ефективността на онбординг процедурите си – не използват определени инструменти и/или индикатори за оценка.

Онбординг процесът за нови служители покрива в най-голяма степен за анкетираните теми като ценности, мисия, визия на компанията, взаимовръзки между позициите, организационна структура, технически специфики на работния процес, отговорности и очаквания за дадената позиция.

Като се базира на тези резултати, проектът на „Идеин“ ЕООД, Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) и нидерландската компания за сериозни игри „Айсфонтейн“, ще се фокусира да подпомогне организациите в областите, които се идентифицират като слабо развити. Основна цел на проекта е да включи геймификацията като инструмент в онбординг процеса, за да го направи по-ефективен, да позволи на организацията да измери резултатите от него и на тази база да планира и прилага лесно необходими корекции.


Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния автор и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.


21 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page