top of page

Възможност за 100% финансиране на МСП: ИКТ решения и киберсигурност


МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА отвори за кандидатстване схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за МСП BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Интелигентна индустрия“, Програма за икономическа трансформация.


Срок за кандидатстване: 19.12.2022 год., 16.30 часа

Предприятието ви е допустим кандидат, ако Е:


1) Регистрирано по Търговския закон или Закона за кооперациите, или действащо адвокатско дружество по смисъла на Закона за адвокатурата

2) Регистрирано не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Микро, малко или средно предприятие

4) Реализирало нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията, както следва:

- Микро предприятие: ≥ 41 000 лева

- Малко предприятие: ≥ 82 000 лева

- Средно предприятие: ≥ 123 000 лева

5) Има средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.

6) Заявили сте подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.


НЕДОПУСТИМИ СЕКТОРИ

 • сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;

 • сектор В „Добивна промишленост“;

 • сектор F „Строителство“;

 • сектор Р „Образование“;

 • сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.

 • сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ - раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“.

Очаквано, недопустими са и микро предприятия, регистрирани на територията на селски район и които ще изпълняват дейностите на територията на селски район, както и някои специфични подсектори в сектор С Преработваща промишленост, раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”.

Важно! Недопустими за финансиране са и предприятия, получили ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за ИКТ“ по ОПИК 2014-2020.


ЗА КАКВО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

За въвеждане на услуги и/или решения от следните три групи:


Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения, които включват:

 • Създаване на онлайн магазин – максимална стойност на услугата 10,700.00 лв.;

 • Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин – максимална стойност 4,700.00 лв.

 • Създаване на корпоративен уебсайт – максимална стойност 8,000.00 лв.

 • Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт – 4,700 лв.

 • Маркетинг в социални медии (social mеdia marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама – 1,300.00 лв./ месец х 12 м., максимум 15,600.00 лв.


Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;

 • Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система)- максимум 20,000.00 лв.

 • Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система) - максимум 20,000.00 лв.

 • Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес - максимум 20,000.00 лв.

 • Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул) - максимум 20,000.00 лв.

 • Въвеждане на Модул за управление на производството - максимум 20,000.00 лв.

 • Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система) - максимум 18,000.00 лв.

 • Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система) - максимум 19,000.00 лв.

 • Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда - максимум 18,000.00 лв.


Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията

 • Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията, съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001. В този случай, задължителен краен резултат е придобиването на сертификат за въведената система за управление - максимум 19,000.00 лв.

 • Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа - максимум 20,000.00 лв.

 • Изграждане на система за архивиране на информация - максимум 18,000.00 лв.

 • Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация - максимум 20,000.00 лв.


Задължителен елемент на всички ИКТ услуги и решения е предоставянето на обучение за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения, като стойността им е включена в пределните цени, а не се калкулира отделно.

Услугите и решенията могат да бъдат въведени/ползвани като: готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието; персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието; SaaS (Software as a service) , когато е приложимо. Те трябва да се ползват/поддържат в предприятието - краен получател най-малко 1 (една) година от окончателното плащане.


БЮДЖЕТ

Общо планирани за разпределение средства – 36,000,000.00 лева

 • Режим на държавна помощ – де минимис

 • Минимален размер – 3,000.00 лв.

 • Максимален размер – 20,000.00 лв.

 • Финансиране: 100%.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ

 • 12 (дванадесет) месеца.


КАК СЕ КАНДИДАТСТВА

Само електронно, с валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ.


ОЦЕНКА

Освен критериите за допустимост, които представихме по-горе, оценката включва и два критерия за качество, които измерват обективните финансови резултати на предприятието ви. Трябва да получите минимум 5 т. за тях, за да бъде проектът ви допуснат за оценка и финансиране.

 • Критерий 1: Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

 • Критерий 2: Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Относителната им тежест им е съответно 50% за 2019, 20% за 2020 и 30% за 2021.


Свържете се с нас на office@idein.eu или ни се обадете на тел. 0887/227774 , за да направим БЕЗПЛАТНО предварителна оценка на допустимостта ви. Ще са ни необходими – ОПР за 2019, 2020 и 2021 год., както и Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2021 г.

Ако имате въпроси или искате разяснение по процедурата, може да ги зададете до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ чрез модул „Електронно кандидатстване“, в раздела на процедура BG-RRP-3.005, секция „Разяснения по процедурата“. Разбира се, винаги можете да се свържете с нас за допълнителни разяснения на office@idein.eu или ни се обадете на тел. 0887/227774.


11 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page