top of page

Разработване на иновации от предприятията - нова възможност за финансиране на бизнеса


Най-после е обявена за обществено обсъждане първата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПКПИ 2021-2027!!! И тя е за разработване на иновации от предприятията.


Коментари може да направите чрез ИСУН до 23.05.2023 г. 23:59 ч.

Ако имате коментари, но нямате профил в ИСУН, пишете ни и ние ще ги изпратим вместо вас.Вие сте допустим кандидат ако сте:
 • Регистрирани по ТЗ или ЗК фирми

 • Регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

 • Реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието, както следва: микро предприятие ≥ 80 000 лв.; малко предприятие ≥ 200 000 лв.; средно предприятие и малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 850 000 лв. и голямо предприятие ≥ 3 000 000 лв.

 • Микро, малко или средно предприятие – може да кандидатстват самостоятелно или в партньорство

 • Малко дружества със средна пазарна капитализация (МДСПК) – може да кандидатстват самостоятелно или в партньорство с МСП или с друго МДСПК

 • Голямо предприятие – само в партньорство с МСП

 • Ако планирате партньорство, партньорите ви трябва да отговарят на същите условия, т.е. не може да планирате партньор университет

 • Партньорството е допустимо, но не е задължително, въпреки това за партньорство получавате допълнителен % финансиране от програмата

 • Ако имате партньор, трябва да докажете ефективно сътрудничество, т.е. минимум 30%, но не повече от 50% от разходите трябва да са за партньора

 • Не може да формирате партньорство със свързани предприятия

 • Може да сте кандидат или партньор само в едно проектно предложение


Какви трябва да са проектите ви, за да са допустими

Да водят до разработване на иновация, попадаща в обхвата на една от тематичните области и подобласти на Стратегията за интелигентна специализация 2021-2027, които са:

 • Информатика и ИКТ

 • Мехатроника и микроелектроника

 • Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии

 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

 • Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика – по тази тематична област може да подадете проект, само ако сте МСП!

Проектите ви трябва целят или продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, но ако планирате иновация в бизнес процесите, то тя трябва да бъде насочена само към производство на стоки и предоставяне на услуги.


Какво представлява иновацията в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги - дейности, които превръщат вложените продукти в стоки или услуги, включително инженерство и свързаните с него технически тестове, анализи и сертификационни дейности в подкрепа на производството.


Иновацията, която разработвате следва да отговаря на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale):

− TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда;

− TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда;

− TRL 8 – Завършена и сертифицирана система;

− TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда.Важно е да знаете, тъй като получавате допълнителни точки за някои от кодовете на икономическа дейност, в който ще се осъществява проектът ви, че по настоящата процедура кодът на проекта по КИД е кодът на икономическа дейност, който кандидатът ще осъществява във връзка с разработваната иновация. Т.е. ако използвате иновативно ИКТ решение в производството си, то кодът на проекта ще бъде кодът на производството, а не ИКТ.


Допустими дейности

Елемент А

 1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

 2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.


Елемент Б


Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ, като заявяване и регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработваната иновация, заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво, както и извършване на консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработваната иновация.


Дейностите по Елемент Б следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за помощ „de minimis“.


Проектът ви може да включва дейности само по Елемент А или комбинация от двата елемента, като дейностите по Елемент А са задължителни. Няма как проектът ви да включва само дейности по елемент Б.

Измежду всички останали, недопустими са следните дейности:

 • Закупуване на ДМА

 • Софтуер като услуга (SaaS);

 • Строително-монтажни работи;

 • Консултантски услуги за разработване на проектното предложение.Допустими разходи

Елемент А


1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията.

Този тип разходи са допустими и за кандидата и за партньора.


Персоналът обаче трябва да бъде нает единствено за целите на проекта на трудов договор при пълна месечна заетост. На етап кандидатстване ще бъде публикувана Методология, която ще регламентира ставките на персонала, т.е. на този етап не знаем какво ще бъде допустимото възнаграждение.


2. Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите ви и които са ДМА, необходими за проекта и за периода, през който ще ги използвате, т.е. за дейностите по елемент А. Ще се начисляват до размера на данъчно признатата амортизация в съответствие с разпоредбите на ЗКПО.

Този тип разходи са допустими и за кандидата и за партньора.


3. Разходи за амортизация на сгради и помещения, вписани в активите ви и в частта, в която се използват (кв. м.), и за периода, през който се използват за проекта.

Допустими са за кандидата и за партньора.


4. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията.

Допустими са само за кандидата и включват:

 • разходи за възлагане на научни изследвания;

 • разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници;

 • разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на иновацията.

 • Тези разходи са ограничени до определен процент от общата стойност на проекта, в зависимост дали се кандидатства самостоятелно или в партньорство.


5. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията – които не трябва да са ДМА.

Допустими са само за кандидата.


Елемент Б

Допустими са само за кандидатите и са в режим де-минимис. Финансирането от програмата е 60%, независимо от вида на предприятието.

Включват разходи за защита на индустриална собственост и необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв., както следва:

 • разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация;

 • разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;

 • разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработената иновация.Финансиране

В тази схема най-после са разделили бюджетите регионално и не са включили регионалната специализация в методиката за оценка, което принуждаваше фирмите да поддържат неработещи фирми в регионите само и само да получат максимална оценка.


Бюджетът е разделен на две големи пера:

 • За Югозападния регион, в който е и София, бюджетът е над 11 млн. евро

 • За другите региони е планирано финансиране за над 45 млн. евро.

В допълнение, наличният бюджет е разпределен как регионално, така и по приоритети, така и по категория предприятия, като най-големият дял от бюджета е предвиден за микро и малки предприятия, над 42 млн. евро. Най-малък бюджет е заделен за големите предприятия, към 6.5 млн. евро, но това е разбираемо, тъй като те могат да кандидатстват единствено в партньорство с МСП.


Какво ще финансира програмата – размер на БФП и процент от общата стойност на проекта – това вероятно ви интересува най-много

Размер на БФП

 1. Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ е 50,000.00 лв. За да го получите, проектът ви трябва да бъде на доста по-висока стойност, но ние ще я изчислим за вас.

 2. Максимален размер на безвъзмездната помощ за микропредприятие – 250,000.00 лв.

 3. Максимален размер на безвъзмездната помощ за малки предприятия – 400,000.00 лв., но не повече от 60% от нетните приходи от продажби за 2020, 2021 и 2022 год.

 4. Максимален размер на безвъзмездната помощ за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия – 500,000.00 лв., като за средните предприятия, малките дружества със средна пазарна капитализация, БФП не може да е повече от 25% от нетните приходи от продажби за 2020, 2021 и 2022 год., а за големи предприятия – не повече от 10%.Финансиране от програмата в %


По Елемент А – 25%, със следните възможни надбавки:

 • Ако сте МСП, то тогава получавате допълнително 20%, ако сте малко или миро предприятие и 10%, ако сте средно предприятия. Големите предприятия не получават надбавки.

 • Тези надбавки могат да бъдат увеличени с още 15%, ако 1) проектът ви е партньорски, поне едното предприятие е МСП и нито един от партньорите не получава повече от 70% от разходите или 2) резултатите от проекта се разпространяват широко чрез конференции, публикации, отворени за достъп регистри или безплатен софтуер, или софтуер с отворен код.


Ако получите и двата типа надбавки към основните 25%, то тогава максималният % на финансиране от програмата може да достигне, както следва:

 • Микро и малки предприятия – 60%

 • Средни предприятия – 50%

 • Малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия – 40%


По Елемент Б приложимият режим е минимална държавна помощ, известен като де-минимис и при него финансирането от програмата е 60%, независимо от вида на предприятието.Продължителност на проектите

Не повече от 18 месеца


Свържете се с екипа ни, за да обсъдите проектната си идея и да получите персонални консултации как да структурирате проекта и партньорството, за да получите максимално възможното финансиране. Екипът ни ще направи и предварителна оценка на капацитета ви, според методиката за оценка, за да прецените шансовете си за успех.

Тези първоначални консултации са нашият подарък за вас и те са безплатни! Ще ви информираме текущо за официалното обявяване на приема по схемата, както и с всички настъпили изменения, в резултат от общественото обсъждане.


Пишете ни на office@idein.eu или ни се обадете на 0887/227774.

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page